Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Giá trị cốt lõi

  1. Chữ Tín: Chúng tôi luôn bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Vì có chữ tín mới có được thị trường.
  2. Chữ Tâm: Nguyệt Ánh đặt chữ Tâm làm nền tảng. Trong kinh doanh, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước
  3. Chữ Trí: Nguyệt Ánh luôn có những khóa học nâng cao năng lực cho nhân viên, thu hút nhân tài, trọng dụng người có sáng tạo.
  4. Chữ Tinh: Nguyệt Ánh đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.
  5. Chữ Nhân: Nguyệt Ánh xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất, tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Đây là những giá trị cốt lõi trong triết lý kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyệt Ánh. Giá trị này đã đi theo tồn tại từ những ngày đầu thành lập công ty cho đến tận ngày hôm nay và sẽ còn theo Nguyệt Ánh trong những năm tháng kinh doanh sau này